TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
ต้องการวัคซีนพาสปอร์ต ทำอย่างไร?
06/25/2021 BY ADMIN

ตั้งแต่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องระงับการเดินทางระยะเวลานาน ซึ่ง ณ เวลานี้ ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่บนโลกนี้แล้ว  เราจะได้มีโอกาสกลับมาเดินทางอีกครั้ง และใบเบิกทางในการเดินทางที่ดีก็คือ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด (International Vaccination Certificate)

ขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" ติดต่อได้ที่ไหน?

เมื่อฉีดวัคซีนครบแล้ว เอกสารพร้อมแล้ว สามารถนำไปติดต่อขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้ตามหน่วยงานต่อไปนี้

- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

    รับเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า ทางอีเมล [email protected]

     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-0134

- คลีนิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

    วันและเวลายื่นขอ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

     สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5903430 หรือทางอีเมล [email protected]

- กองติดต่อโรคทั่วไป กรมควบคุมโรค

    วันและเวลายื่นขอ: วันจันทร์และพุธ เวลา 09.00-12.00 น.

    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-3232

- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.

    วันและเวลายื่นขอ: ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.

    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2521-0943-5


ขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" ต้องเตรียมเอกสารอะไร?

    1) หนังสือเดินทาง (Psaaport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

    2) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

    3) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาทต่อเล่ม

    4) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

    5) ลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขในการยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตก็คือ ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดส หรือ 2 เข็ม เป็นที่เรียบร้อย และนำเอกสารนั้นมายื่นในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการขอ "วัคซีนโควิด"

สำหรับขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง ผู้ขอเอกสารรับรองรับฯต้องติดต่อนัดหมายหน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด หลังจากนั้นผู้ขอเอกสารรับรองฯ รับบัตรคิว รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว หลังจากนั้นถึงขั้นตอนของการยื่นเอกสารที่เตรียมมา

ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถออกเอกสารรับรองฯได้ แต่หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารรับรองให้

หลังจากนั้นผู้ขอเอกสารรับรอง ต้องลงลายมือชื่อที่หน้า 3 ของเอกสารรับรองฯ ในช่อง whose signature follows และด้านล่างของใบเสร็จรับเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินมอบเอกสารรับรองฯ และใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานตัวจริงคืนให้กับผู้ขอเอกสารรับรอง


ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942399

ที่มา https://bit.ly/3zUjJHE 

1541 views

Cochem เมืองประวัติศาสตร์ลึกลับในหุบเขาเยอรมัน

เมืองเล็กๆในหุบเขาที่มีความสวยงามคล้ายต้องมนต์สะกด

ประตูสู่นรก ไฟลุกโชนกลางเติร์กเมนิสถาน

ประตูสู่นรก หรือ The Door to Hell เป็นหลุมที่ยุบตัวเนื่องจากโพรงหินปูนใต้ดิน ใกล้เมือง Derweze ประเทศเติร์กเมนิสถานที่เป็นฝีมือมนุษย์

Visby Medieval City เมืองมรดกโลก

เมืองเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง เกาะกอทลันด์ของประเทศสวีเดน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวสแกนดิเนเวียน